Privacyverklaring Kamstra-Transport

 

1          Introductie

Kamstra-Transport hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Kamstra-Transport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerkingen van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kamstra-Transport zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens, waar u kunt vragen naar de persoon verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving rondom privacy:

Kamstra-Transport
Okkingastate 9         
8925 HJ Leeuwarden
T: +31 58 267 20 63

 

2          Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • Toestemming
 • Uitvoering van een overeenkomst met u
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang van Kamstra-Transport

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, (misdaad)preventie, IT-beheer, bedrijfshuishouding, juridische zaken.

 

3          Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Kamstra-Transport verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante (financiële) dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
 • Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering en tenaamstelling), het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling.
 • Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening, het afhandelen van klachten en verzoeken.
 • Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices.
 • U benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen.
 • Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen van de algehele bedrijfsstrategie.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.
 • Het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij u vragen u te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een afgeschermd kopie van uw rijbewijs of paspoort/identiteitsbewijs voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen we om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag.
 • Het werven van personeel en u op de hoogte houden van de status van uw sollicitatie.

 

4          Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen we de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)
 • Geboortedatum, rijbewijsnummer en/of BSN
 • Geslacht
 • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)
 • Cv en motivatiebrief

Als u gebruik maakt van diensten van Kamstra-Transport of anderszins contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Uw communicatievoorkeuren (voor directmailings)
 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van analytische cookies
 • Klanttevredenheidsgegevens

 

5          Delen met derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Verwerken van klantgegevens
 • Versturen van nieuwsbrieven en magazines
 • Beheer van de website

Kamstra-Transport gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en onderzoeksbureaus, met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Kamstra-Transport.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

6          Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

7          Bewaartermijn

Kamstra-Transport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

8          Websitebezoek

Wanneer u onze websites, applicatie en communicatiediensten (zoals e-mail) bezoekt of gebruikt, wordt er gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies zijn nodig om onze websites te laten werken. Een voorbeeld van een functionele cookie is het opslaan van de producten die u in het winkelmandje plaatst.

Diensten zoals Google Analytics maken gebruik van analytische cookies. Door middel van deze cookies krijgt Kamstra-Transport  inzicht in het gebruik van haar websites. De privacy van u als bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze websites optimaliseren, waardoor de gebruikerservaring van u als bezoeker wordt verbeterd.

 

9          Rechten omtrent uw gegevens, waaronder het recht om bezwaar te maken

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens kunt u deze toestemming altijd weer intrekken.

 

10        Beveiliging en bescherming gegevens

Kamstra-Transport past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Kamstra-Transport heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.

 

11        Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier met ons niet uit, dan vinden wij dat uiteraard erg vervelend.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

12        Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. In deze privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerking hebt neem dan contact met ons op via info@kamstra-transport.nl